Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
BiH i NATO
6.4.2010 17:00
BiH i NATO

Vanjska politika Bosne i Hercegovine usmjerena je ka očuvanju i unapređenju trajnog mira, sigurnosti i stabilnog demokratskog i sveukupnog državnog razvoja i doprinosu međunarodnom miru i sigurnosti.

Bosna i Hercegovina razumije i prihvata koncept kolektivne sigurnosti, kao kamen temeljac dugoročne vojne strategije. Ključni element za ostvarivanje vojne sigurnosti Bosne i Hercegovine je postati članicom NATO-a, jer joj u tom slučaju njen nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet garantira cijeli Saveza. Iako članstvo u NATO programu PfP ne donosi garancije kolektivne sigurnosti, kao što to čini puno članstvo u NATO-u, ono predstavlja prvi korak u tom pravcu.

Članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji su strateški ciljevi Bosne i Hercegovine. Na sceni je snažna podrška javnog mijenja i konsenzus glavnih političkih stranaka u postizanju tih ciljeva. Bosna i Hercegovina će, u skladu s tim, težiti punopravnom članstvu u NATO, te namjerava uključiti svoje oružane snage u vojnu strukturu NATO-a.

Bosna i Hercegovina se opredijelila za ispunjenje ciljeva programa PfP, posebno putem povećanja transparentnosti odbrambenog planiranja i donošenja budžeta, osiguranja potpune demokratske kontrole oružanih snaga i saradnje s NATO. Ovo je sve sa ciljem jačanja sposobnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da djeluju zajedno sa snagama članicama NATO-a, naročito u misijama očuvanja mira i humanitarnim operacijama.

Bosna i Hercegovina potvrđuje da članice NATO-a i zemlje partnere povezuju čvrste veze zajedničkih vrijednosti - demokracija, ljudska prava i vladavina zakona. Bosanskohercegovački narodi i građani dijele te iste ideale i vrijednosti koje povezuju euroatlansku porodicu demokratskih zemalja - zaštita osnovnih sloboda, ljudska i manjinska prava, poštivanje pravnog sistema, podsticanje slobodne tržišne ekonomije i zaštite okoliša.

Partnetstvo za mir (PfP) je program praktične bilateralne saradnje između pojedinačnih partnerskih zemalja i Saveza. Zemlje-partneri same utvrđuju vlastite prioritete na čijem provođenju sarađuju sa Savezom u okviru PfP programa.

Formalna osnova za PfP je Okvirni dokument (Framework Document), u kojem se iznose konkretne obaveze za svaku zemlju - partnera. Svaka zemlja daje i preuzima izvjestan broj dalekosežnih političkih obaveza, kao što su zaštita demokratskog karaktera društva, podržavanje i očuvanje principa međunarodnog prava, ispunjavanje obaveza koje proističu iz Povelje UN, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Helsinškog završnog akta, i međunarodnih sporazuma o razoružanju i kontroli naoružanja; suzdržavanje od prijetnji ili od upotrebe sile protiv drugih država, poštivanje postojećih granica, i rješavanje sporova mirnim putem.

Konkretne obaveze također se tiču unapređenja transparentnosti u planiranju i donošenju budžeta za odbranu, uspostavljanja demokratske kontrole nad oružanim snagama, i razvoj kapaciteta za zajedničke akcije u okviru NATO-a u mirovnim i humanitarnim operacijama.

Okvirnim dokumentom također je predviđena obaveza koju saveznici preuzimaju na sebe da konsultiraju svaku zemlju-partnera koja smatra da je njen teritorijalni integritet ugrožen, ili da je njena politička nezavisnost ili sigurnost u opasnosti.

Bosna i Hercegovina je prihvatila poziv u NATO program Partnerstvo za mir  (PfP) i potvrdila svoju predanost načelima i ciljevima naznačenim u Okvirnom dokumentu PfP-a i Osnovnom dokumentu Euroatlanskog partnerskog vijeća (EAPC).

Bosna i Hercegovina podržava temeljni koncept PfP i želi doprinijeti sigurnosti i stabilnosti u Euroatlanskom prostoru, smanjenju prijetnji miru i jačanju veza kroz aktivnu saradnju, te posvećenost općim demokratskim principima.

Bosna i Hercegovina, kroz svoju sigurnosnu politiku, opredijelila se za aktivnu međunarodnu saradnju na političkom, ekonomskom i sigurnosnom planu, te će uložiti napore  u institucionaliziranju odnosa, posebno sa NATO-m/PfP.

Predsjedništvo BiH je 13. decembra 2006. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Okvirnog dokumenta NATO-vog programa Partnerstvo za mir.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović, potpisao je u Brusselsu, 14. decembra 2006. godine, Okvirni dokument. Ovim činom Bosna i Hercegovina je i formalno postala članicom Evroatlantskog partnerskog vijeća (Euro-Atlantic Partnership council – EAPC) i tako stekla sva prava i obaveze u skladu s potpisanim Okvirnim dokumentom i Općim dokumentom Partnerstva.