Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
IPA
14.10.2015 17:20
Finansijska podrška EU za pristupanje

Instrument pretpristupne pomoći (Instrument for Preacession Assistance) – IPA je finansijski instrument za podršku svim pretpristupnim aktivnostima (uključujući i zemlje SAP-a) kojim upravlja Evropska komisija.

Osnovni cilj dizajniranja IPA-e je postavljanje cijelokupne pretpristupne pomoći u jedinstveni okvir i unifikacija regulative, kako za zemlje kandidate tako i za zemlje potencijalne kandidate. IPA je zamijenila postojeće instrumente pomoći kao što su: Phare, ISPA, SAPARD, CARDS, te Turski pretpristupni fond. IPA instrument predviđa dvije grupe korisnika : podrška zemljama potencijalnim kandidatima da se pripreme za status kandidata, te podrška zemljama kandidatima u pripremi za članstvo u EU. IPA instrument se sastojao od pet komponenti, od čega su prve dvije bile otvorene za potencijalne kandidate.

Uredba o uspostavi IPA II za razdoblje 2014-2020 je usvojena 11. marta 2014, dok je provedbena uredba Komisije o IPA II usvojena 2. maja 2014. Novom uredbom o uspostavi instrumenta IPA II ukida se podjela na prijašnjih pet komponenti, a uvode se područja politika u okviru kojih će se provoditi različite intervencije. Financijska pomoć se biti dostupna u svim područjima politika, bez obzira na to da li zemlja ima status kandidata ili potencijalnog kandidata.  

Područja politika prema novoj Uredbi podijeljena su na sljedeći način:

(a) reforme tokom pripreme za članstvo u Uniji i s tim povezana izgradnja institucija i kapaciteta;

(b) društveno-privredni i regionalni razvoj;

(c) zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, ravnopravnost spolova i razvoj ljudskih potencijala;

(d) poljoprivredni i ruralni razvoj;

(e) regionalna i teritorijalna suradnja

U okviru IPA II, napredak u postizanju pojedinih ciljeva će procjenjivati kroz indikatore, te će se shodno ostvarenom napretku vršiti realokacija financijske podrške između programa kao i između zemalja korisnica.

Indikativni strateški dokument za IPA II za Bosnu i Hercegovinu 2014-2017, koji je Evropska komisija usvojila 15.12.2014. godine definira prioritete za EU finansijsku pomoć u periodu 2014-2017 za podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu pristupanja EU. Sektori koji su uključeni u Indikativni strateški dokument za moguću IPA II podršku su:

  1. Demokratija i upravljanje
  2. Vladavina prava i osnovna prava
  3. Konkurentnost i inovacije: strategije lokalnog razvoja
  4. Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

Više informacija o Predpristupnoj pomoći možete naći na stranici Direkcije za evropske integracije www.dei.gov.ba