Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Evropska unija .. BiH i EU .. Pregled razvoja odnosa BiH i EU
Pregled razvoja odnosa BiH i EU
14.10.2015 11:43
Pregled razvoja odnosa BiH i EU

 • 20. septembar 2016. - Vijeće za opće poslove EU (GAC), na sastanku održanom 20.09.2016. godine u Briselu, usvojilo je zaključke o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i odlučilo da provede postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji, te je, u skladu s tim, Evropska komisija pozvana da podnese svoje mišljenje na zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.
  
 • 01. avgust 2016. – Završetkom postupka ratifikacije, stupio je na snagu Sporazum između BiH i EU o uspostavi okvira za učešće BiH u operacijama EU za upravljanje krizama.
  
 • 18. juli 2016. - parafiran Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, da bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji.
  
 • 25. maj 2016. - osnovana Grupa prijatelja Bosne i Hercegovine u Evropskom parlamentu u Briselu
  
 • 15. februar 2016. - Predsjedavajući Predsjedništva BiH je u Briselu uručio zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji Ministru vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske, u svojstvu predstavnika države koja predsjedava Vijećem Evropske unije, u Briselu. 
    
 • 01. juni 2015. – Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Bosne i Hercegovine i Evropske unije stupio na snagu. 

   
 • 15. maj 2015.Vijeće Evropske unije usvojilo preporuku o stupanju na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom.

 

 • 23. februar 2015. – Oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdila i usvojila Izjavu Predsjedništva Bosne i Hercegovine o opredijeljenost institucija BiH za sprovođenje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji.

 

 • 29. januar 2015. - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo Izjavu kojom se potvrđuje opredijeljenost institucija na svim nivoima vlasti za sprovođenje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji.

 

 • 15. decembar 2014. na sastanku Vijeća za vanjske poslove (FAC) Evropske unije službeno je usvojen novi pristup EU za Bosnu i Hercegovinu.

 

 • 17. novembar 2014. na sastanku Vijeća za vanjske poslove (FAC) ministri vanjskih poslova članica Evropske unije su usvojili Inicijativu novog pristupa evropskoj tranziciji Bosne i Hercegovine, koju su predložili šefovi britanskih i njemačkih diplomatija.

 

 • 05. novembar 2014. na konferenciji Aspen instituta održanoj u Berlinu, ministri vanjskih poslova UK i SR Njemačke su iznijeli inicijativu za pokretanje i ubrzanje procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Uoči konferencije, inicijativa je i formalno upućena Visokoj predstavnici EU za vanjsku i sigurnosnu politiku EU i potpredsjednici EK Federiki Mogherini i komesaru Johannesu Hahnu.

 

 • 26-27. maj 2014. održan Forum za prosperitet i zapošljavanje, na osnovu kojeg je definirano šest prioritetnih reformskih mjera sadržanih u Sporazumu za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

 

 • Januar 2014 – EU je uspostavila novi Instrument pretpristupne pomoći IPA II za period 2014 – 2020.

 

 • 01. Juli 2013 – Republika Hrvatska postaje 28. članica EU, a Bosna i Hercegovina po prvi put ima granicu sa jednom državom članicom Evropske unije.

 

 • 27. juna 2012. godine održan 1. sastanak Dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja BiH, kada je uručena Mapa puta za zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u EU. Drugi sastanak je održan u novembru 2012. godine.

 

 • Juni 2011: Održan prvi sastanak Struktuisanog dijaloga o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

 

 • Novembar 2008: Održan prvi sastanak Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao najvišeg tijela u okviru Procesu stabilizacije i pridruživanja, čiji je osnovni zadatak (zajedno sa 6 Privremenih pododbora), praćenje ispunjavanja obaveza određenih Privremenim sporazumom;

 

 • 16. juni 2008.: Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

 

 • 01. juni 2008: Stupa na snagu Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima.

 

 • 1. januar 2008: Stupili na snagu sporazumi između Bosne i Hercegovine i EU o viznim olakšicama i readmisiji. 

 

 • 4. decembar 2007: Parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. 

 

 • Januar 2007: završeni tehnički pregovori za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Parafiranje i potpisivanje Sporazuma zavise od političkih uvjeta.

 

 • April 2006: U skladu sa zaključcima sa Solunskog samita, održan prvi sastanak Ekonomskog dijaloga između Bosne i Hercegovine i EU, u okviru RPM-a. 

 

 • Januar 2006. - Održan prvi sastanak Monitoring procesa reformi (Reform Process Monitoring), koji zamijenjuje Konsultativnu radnu grupu. Usvaja se nadopunjeno Evropsko partnerstvo za Bosnu i Hercegovinu. 

 

 • 25. novembar 2005. - Vijeće EU usvaja uredbu za otvaranje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH i ovlašćuje Komisiju da otpočne pregovore. Pregovori su zvanično otvoreni 25.11.2005.godine u Sarajevu.

 

 • Oktobar 2005. - Nakon značajnog napretka koji je BiH ostvarila u provedbi 16 ključnih prioriteta naznačenih u Studiji izvodljivosti 2003. godine, Komisija preporučuje otpočinjanje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i dostavlja nacrt uredbe za pregovore Vijeću u EU.

 

 • Decembar 2004. - EUFOR zamijenjuje SFOR (tzv. "Althea" operacija).

 

 • Juni 2004. - EU uvodi prvo Evropsko partnerstvo za Bosnu i Hercegovinu.

 

 • Novembar 2003. - Evropska komisija usvaja prijedlog Izvještaja o spremnosti Bosne i Hercegovine za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. U Izvještaju se zaključuje da preduvjeti još uvijek nisu u potpunosti ispunjeni, te se navodi 16 prioriteta koje treba rješavati prije nego što pregovori mogu započeti. U Izvještaju se, također, zaključuje da će Komisija predložiti preporuku za odluku Vijeća da otvori pregovore, čim se utvrdi da je postignut značajan napredak u ispunjavanju prioriteta identificiranih u Izvještaju.

 

 • Juni 2003. - Samit u Solunu (Thessaloniki Summit) na kojem je SAP potvrđen kao EU politika za Zapadni Balkan, te je potvrđena Evropska perspektiva za ove zemlje.

 

 • Decembar 2002. - Evropska komisija saopćila da su smjernice Mape puta o približavanju Evropskoj uniji uglavnom ispunjene.

 

 • Mart 2002. - Usvojena Zajednička mjera kojom se imenuje Specijalni predstavnik EU (EUSR) i pokreće EU policijska misija (EUPM).

 

 • Decembar 2000. - Vijeće donosi uredbu 2666/2000 o programu pomoći EU za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS. Program tehničke pomoći Evropske unije za obnovu, razvoj i stabilizaciju namijenjen je Albaniji, Bosni i Hercegovini, Saveznoj Republici Jugoslaviji, Hrvatskoj i Makedoniji. 

 

 • Novembar 2000. – Održan Zagrebački samit na kojem je Proces stabilizacije i pridruživanja zvanično potvrđen od EU i zemalja Zapadnog Balkana.

 

 • Juni 2000. - U zaključku sa Evropskog vijeća u Feiri navodi se da su sve zemlje koje su uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja “potencijalni kandidati” za članstvo u EU.

 

 • Mart 2000. - Objavljivanje EU mape puta (Road Map). Ovaj dokument uspostavlja 18 ključnih uvjeta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi se pristupilo izradi Studije izvodljivosti (Feasibility Study) za otpočinjanje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. 

 

 • 2000. godina - Produženje bescarinskog pristupa proizvoda iz Bosne i Hercegovine tržištu Evropske unije. 

 

 • Juni 1999. - Usaglašen Pakt stabilnosti, politički dokument koji je uspostavljen, prvenstveno, radi stabilizacije u Jugoistočnoj Evropi putem približavanja zemalja regije evroatlanskim integracijama, te jačanja regionalne saradnje. U Sarajevu u julu 1999. godine održan je Samit šefova zemalja i vlada Evrope, Kanade, Japana i SAD-a na kome je podržano i ozvaničeno osnivanje Pakta stabilnosti.

 

 • Maj 1999. - Proces stabilizacije i pridruživanja (Stabilisation and Association Process- SAP). SAP nudi jasnu mogućnost integracije u EU za Bosnu i Hercegovinu, kao i druge četiri zemlje regiona.

 

 • 1998. godina - Uspostavljanje EU/BiH Konsultativne radne grupe (Consultative Task Force-CTF) koja osigurava tehničku i stručnu pomoć u području administracije, regulatornog okvira i politike. 

 

 • 1997. godina- Regionalni pristup. Vijeće ministara Evropske unije postavlja političke i ekonomske uvjete za razvoj bilateralnih odnosa. Bosna i Hercegovina uživa autonomne trgovinske povlastice.

 

 • April 1992. - Odnosi Bosne i Hercegovine i Evropske unije počinju se razvijati međunarodnim priznavanjem RBiH kao nezavisne i suverene države.