Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Evropska unija .. BiH i EU .. BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja
BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja
14.10.2015 12:09
Bosna i Hercegovina u Procesu stabilizacije i pridruživanja

Članstvo u Evropskoj uniji je jedan od osnovnih vanjskopolitičkih prioriteta Bosne i Hercegovine, što je i definirano u dokumentu "Strateški pravci i prioriteti za provođenje vanjske politike BiH", koje je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo 26.03.2003. godine.

Bosna i Hercegovina, kao potencijalni kandidat, dijeli jednake vrijednosti - demokratija, ljudska prava i dostojanstvo, vladavina prava i tržišne ekonomije sa ostalim članicama Unije, kao i principe tolerancije, pluralizma, pravde, solidarnosti i polne jednakosti. Naša zemlja nastoji da uskladi svoj politički, ekonomski i institucionalni razvoj sa navedenim vrijednostima kako bi postala punopravnom članicom EU.

Proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji je dio Procesa stabilizacije i pridruživanja, odnosno političkog okvira EU prema zemljama Zapadnog Balkana uspostavljenog u maju 1999. godine. Proces stabilizacije i pridruživanja podrazumijeva nekoliko instrumenata za jačanje političkih, ekonomskih i institucionalnih odnosa između BiH i EU u svrhu pripreme za članstvo : Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju; Evropsko partnerstvo; Finansijsko-tehnička pomoć i ostali programi EU (IPA, TAIEX, Twinning); Politički dijalog, praćen saradnjom na području pravosuđa i unutrašnjih poslova, te saradnjom u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU.

Bosna i Hercegovina je 16.6.2008. godine u Luksemburgu potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Evropskom unijom. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju po prvi put je uspostavljen formalni ugovorni odnos između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. SSP je preferencijalni sporazum, koji treba doprinijeti ekonomskoj i političkoj stabilizaciji Bosne i Hercegovine, te uspostavi bliskih i dugoročnih veza između ugovornih strana. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je ratifikovan u Parlamentarnoj skupštini BiH i parlamentima zemalja članica i Evropskom parlamentu.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu 01.06.2015. nakon što su Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i oba doma Parlamentarne skupštine BiH potvrdili i usvojili Izjavu o opredijeljenosti institucija Bosne i Hercegovine za sprovođenje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja EU, u skladu sa Zaključcima Vijeća za vanjske poslove EU.

Potpisivanjem i stupanjem na snagu SSP-a Bosna i Hercegovina ima pravnu obavezu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa EU pravnom stečevinom (tzv. acquis communautaire). SSP također predviđa promociju ekonomskih odnosa BiH i EU, uz postepeno razvijanje zone slobodne trgovine između dviju strana.

Sporazumom se uređuju (prema poglavljima): opći principi; politički dijalog; regionalna saradnja; slobodno kretanje robe, kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala; usklađivanje zakona, provođenje zakona i pravila konkurencije; pravda, sloboda i sigurnost; politike saradnje; finansijska saradnja; institucionalne, opće i završne odredbe.

Reformska agenda je usvojena i na nivou Vijeća ministara i na nivou entiteta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je 23.07.2015. usaglašeni tekst Reformske agende za BiH za period 2015-2018. Vlada Federacije BiH je 27.07.2015. dala saglasnost na Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu. (Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je 30.07.2015. usvojio Reformsku agendu za BiH za period 2015-2018. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je 01.08.2015. usvojio Informaciju o Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018.). Vlada Republike Srpske je 23.07.2015. godine usvojila Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina.

U svrhu blagovremene i cjelovite implementacije, prema odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, održani su prvi sastanci sljedećih zajedničkih tijela Bosne i Hercegovine i Evropske unije:

  • Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje (Brisel, 11. decembar 2015. godine);
  • Odbora za stabilizaciju i pridruživanje (Briselu 17. decembar 2015. godine);
  • Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (Sarajevo, 4.-5. novembar 2015. godine).
Također, održani su i sastanci pododbora:
  • Prvi sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između BiH i EU (Brisel, 08. juli 2016. godine); Odbora za stabilizaciju i pridruživanje (Briselu 17. decembar 2015. godine);
  • Prvi sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između BiH i EU (Brisel, 29. juni 2016. godine).

Predstavnici Bosne i Hercegovine i Evropske unije parafirali su 18.07.2016. godine Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane. Protokolom se predviđaju tehničke prilagodbe trgovinskog dijela odredbi SSP-a vezano za izvoz iz BiH na tržište EU i izvoz EU u BiH, uzimajući u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji u julu 2013. godine. 

Više informacija o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju možete naći na stranici Direkcije za evropske integracije www.dei.gov.ba