Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
BiH i EU
15.10.2015 1:30
Bosna i Hercegovina i Evropska unija 

Strateški prioritet Bosne i Hercegovine je članstvo u Evropskoj uniji. Osnovni pravci i aktivnosti vanjske politike Bosne i Hercegovine podrazumijevaju dalje približavanje i institucionalizaciju odnosa sa Evropskom unijom u skladu sa Procesom stabilizacije i pridruživanja.

Aspiracija Bosne i Hercegovine za sticanjem punopravnog članstva u EU zasnovana je na širokom političkom konsenzusu. U skladu sa tim donesen je niz odluka na najvišem nivou, uključujući i “Zajedničku izjavu o opredijeljenosti političkih lidera u Bosni i Hercegovini za poduzimanje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji", koju su Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Parlamentarna skupština BiH usvojili u januaru i februaru 2015. godine.

Institucije Bosne i Hercegovine su posvećenost evropskoj budućnosti naše zemlje ukazale i kroz ranije usvojene dokumente : Deklaracija o specijalnim odnosima s EU iz 1998. godine, odluke Vijeća ministara BiH i Rezolucija Parlamentarne skupštine BiH iz 1999. godine, kao i Izjava predsjednika političkih stranaka. Potom, 2003. godine Parlamentarna skupština BiH usvojila je Zaključke prema kojima, između ostalog, postoji potpuni politički konsenzus da je članstvo Bosne i Hercegovine u EU najveći mogući prioritet.

Perspektiva članstva u EU izuzetno je snažan poticaj za nastavak već započetih reformi u Bosni i Hercegovine i pokretač procesa koji treba da omogući stvaranje ekonomske, pravne, organizacione i socijalne strukture sposobne za djelovanje u skladu s pravilima EU. S ciljem ubrzanog procesa uključivanja BiH u evropske integracione tokove, neophodna je aktivna uloga svih segmenata društva.

Proces evropskih integracija zahtijeva sveobuhvatno prilagođavanje politika, institucionalnog okvira i pravnog sistema s ciljem dostizanja evropskih standarda u svim oblastima. Nadalje, proces pravne harmonizacije i prihvatanja evropskih standarda podrazumijeva opsežne unutrašnje reforme, opću konsolidaciju sistema, snažniji privredni razvoj i intenzivnije vanjskopolitičko djelovanje u oblastima koje utiču na dinamiku odnosa Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

U okviru napora za jačanje privrednog razvoja, a u cilju ispunjavanja Kopenhagenških ekonomskih kriterija, u maju 2014. godine održan je Forum za prosperitet i zapošljavanje na kojem je dogovoren paket ekonomskih reformi sadržan u Sporazumu za rast i zapošljavanje.

Institucije Evropske unije, kao i njene zemlje članice su u više navrata potvrđivale neupitnost evropske perspektive za Bosnu i Hercegovinu. Tako je u decembru 2014. godine Evropska unija, na osnovu britansko-njemačke inicijative za pokretanje i ubrzanje procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, službeno usvojila novi pristup EU za BiH koji još jednom naglašava evropsku perspektivu za našu zemlju, kao i obavezu ispunjavanja kriterija za članstvo tokom predpristupnog procesa.

Evropska unija je prepoznala napore i napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila, te je u aprilu 2015. Vijeće EU je predložilo stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju od 01.06.2015. godine.

Proces stabilizacije i pridruživanja se pokazao kao djelotvoran politički okvir za djelovanje EU na Zapadnom Balkanu. U Bosni i Hercegovini ovaj proces, osnažen novim pristupom EU, i dalje ostaje okvir za provođenje programa reformi na putu do budućeg pristupanja EU.

Shodno intenziviranom procesu evropskih integracija, na sjednici održanoj 23.07.2015. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo Master plan procesa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Predsjedništvo BiH je konstatovalo da usvojeni Master plan predstavlja sadržajni i vremenski osnovni okvir za dalje aktivnosti u vezi procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je 23.07.2015. usaglašeni tekst Reformske agende za BiH za period 2015-2018. Vlada Federacije BiH je 27.07.2015. dala saglasnost na Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu. (Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je 30.07.2015. usvojio Reformsku agendu za BiH za period 2015-2018. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je 01.08.2015. usvojio Informaciju o Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018.). Vlada Republike Srpske je 23.07.2015. godine usvojila Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 06.10.2015. usvojilo Akcioni plan za provedbu Reformske agende na nivou Vijeća ministara BiH.

Shodno Odluci Predsjedništva BiH (sa 19. sjednice održane 28. 01. 2016.g.) o podnošenju zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, Predsjedavajući Predsjedništva BiH je uručio zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji Ministru vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske, u svojstvu predstavnika države koja predsjedava Vijećem Evropske unije, dana 15. februara 2016. godine, u Briselu. Predstavnici Bosne i Hercegovine i Evropske unije parafirali su dana 18. jula 2016.godine Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, da bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 69. sjednici održanoj 23.08.2016. donijelo Odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.

Vijeće za opće poslove EU (GAC), na sastanku održanom 20.09.2016. godine u  Briselu, usvojilo je zaključke o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i odlučilo da provede postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji, te je, u skladu s tim, Evropska komisija pozvana da podnese svoje mišljenje na zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.