Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Evropska unija .. BiH i EU .. Pregled razvoja odnosa BiH i EU
Pregled razvoja odnosa BiH i EU
13.1.2021 11:43
Pregled razvoja odnosa BiH i EU


2019.
10. decembar  -  Vijeće Evropske unije usvojilo  zaključke o Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji
29. maj  -  Evropska komisija usvojila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji
4. mart -  Bosna i Hercegovina predala odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije

2018.
20. juni- Bosni i Hercegovini dostavljeno 655 dodatnih pitanja iz Upitnika Evropske komisije
28. februar -  Bosna i Hercegovina predala odgovore na Upitnik Evropske komisije
2017.
BiH je pripremala odgovore na Upitnik Evropske komisije. U tome je učestvovalo gotovo 1.200 osoba. Održano je više od 70 sastanaka tijela u sistemu koordinacije procesa integrisanja. Pripremljeno je 20.037 stranica teksta, koje su na engleski prevela 143 prevodioca.
2016.
9. decembar -   Bosni i Hercegovini uručen Upitnik Evropske komisije.
20. septembar –Vijeće Evropske unije pozvalo  Evropsku komisiju da pripremi mišljenje o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i dalo nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika za Bosnu i Hercegovinu.
20. avgust -  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojio je Odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Tom odlukom definisana je institucionalna i operativna  koordinacija institucija u Bosni i Hercegovini  u procesu integrisanja BiH u EU, te zajednička tijela, njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi.
18. juli - Evropska komisija i Bosna i Hercegovina parafirali su Protokol o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP). Protokolom su predviđena tehnička prilagođavanja trgovinskog dijela odredbi SSP-a, uzimajući u obzir pristupanje Hrvatske EU, 2013. godine.
15. februar - U skladu sa članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina je tokom holandskog Predsjedavanja Vijećem EU podnijela Zahtjev za članstvo u EU.

2015.
Decembar – U Briselu održani prvi sastanci Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje (11.12.2015.) i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje (17.12.2015.)
5. i 6. novembar -  U Sarajevu održana prva sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
1. juni - Stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine.
Maj – Potpisan Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

2014.
Novembar –predstavljena „britansko-njemačka inicijativa za BiH“. Inicijativa je izabrane predstavnike bh. vlasti pozvala da se pisanom izjavom obavežu na provođenje institucionalnih reformi na svim nivoima, te da u saradnji sa EU izrade opsežan plan reformi (Reformska agenda) kojim će Bosna i Hercegovina napredovati u procesu integrisanja.
August – Prvom konferencijom u Berlinu počeo Berlinski proces  -  međuvladina inicijativa čiji je cilј obnova multilateralnih veza Zapadnog Balkana i EU, kao i pobolјšanje regionalne saradnje zemalјa Zapadnog Balkana u razvoju ekonomije i infrastrukture (agenda za povezivanje - Connectivity Agenda).
Januar - EU je uspostavila novi Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) za period 2014-2020.

2013.
Juli -  Republika Hrvatska postaje 28. članica EU, a Bosna i Hercegovina  prvi put ima granicu sa članicom Evropske unije
2012.
Novembar - održan 2. sastanak Dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine
27. juni - Održan 1. sastanak Dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine, kada je uručena Mapa puta za zahtjev za članstvo BiH u EU.
2011.
Juni - Održan 1. sastanak Strukturisanog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i  Bosne i Hercegovine.
2010.
Decembar - Vijeće Evropske unije za pitanja pravde i unutrašnjih poslova donijelo odluku o ukidanju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine koji su od 15. decembra dobili mogućnost da slobodno putuju u zemlјe potpisnice Šengenskog sporazuma. Vlasti u Bosni i Hercegovini su prije toga morale ispuniti 174 tehnička uslova.
2009.
15. oktobar – Počelo izdavanje biometrijskih pasoša, najvažnijeg uslova koji je Bosna i Hercegovina trebala ispuniti za liberalizaciju viznog režima.

2008.
Novembar - Održan prvi sastanak Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Osnovni zadatak ovog tijela (zajedno sa 6 privremenih pododbora) je praćenje ispunjavanja obaveza određenih Privremenim sporazumom.
1. juli -  Stupa na snagu Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima
16. juni -  Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
5. juni – Bosni i Hercegovini uručena Mapa puta za liberalizaciju viznog režima. Ovim dokumentom postavlјeni su zahtjevi za provođenje reformi u oblastima bezbjednosti dokumenata, upravlјanja granicom, borbe protiv ilegalne imigracije, borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, saradnje u borbi protiv terorizma, te implementacije Evropske konvencije o lјudskim pravima i slobodama.
20. februar -  Potpisan Okvirni sporazum o pravilima saradnje za provedbu finansijske podrške Evropske komisije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
Februar - Vijeće Evropske unije je usvojilo treće Evropsko partnertsvo sa Bosnom i Hercegovinom.

2007.
4. decembar -  Parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Novembar - Okončani tehnički pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.        
Januar - Uspostavlјen instrument pretpristupne pomoći (IPA), namijenjen za sve pretpristupne aktivnosti koje finansira Evropska komisija. 
2006.
Januar -  Održana Prva plenarna runda pregovora o SSP-u između EU i BiH i Prvi plenarni sastanak Praćenja procesa reformi (RPM), koje zamjenjuju dotadašnje Konsultativno radno tijelo. Vijeće Evropske unije usvojilo drugo Evropsko partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom.
2005.
25. novembar -  U Sarajevu pokrenuti pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
2004.
Mart -  Vijeće Evropske unije usvojilo  prvo Evropsko partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom. Riječ je o dokumentu kojim se određuju klјučni (kratkoročni  i srednjoročni) prioriteti države u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
2003.
Novembar - Evropska komisija usvojila ocjenu Studije izvodlјivosti. Studija izvodlјivosti identifikovala je 16 prioritetnih oblasti u kojima bi suštinski reformski napredak bio osnova Evropskoj komisiji da preporuči Vijeću EU otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom o Sporazumu o stabilizaciji i pridurživanju.
Mart -  Počeo rad na Studiji izvodljivosti. Evropska komisija je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uručila upitnik od 346 pitanja o ekonomskom i političkom uređenju Bosne i Hercegovine, te ostalim oblastima relevantnim za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
2002.
Decembar -  Evropska komisija saopštila da su uglavnom ispunjene smjernice Mape puta o približavanju Evropskoj uniji.
2000.
Decembar -  Vijeće Evropske unije usvojilo Uredbu 2666/2000 o programu pomoći EU za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS . To je bio program tehničke pomoći Evropske unije za obnovu, razvoj i stabilizaciju namijenjen Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i (tadašnjoj) Saveznoj Republici Jugoslaviji (Srbija i Crna Gora).
Mart - Objavlјena Mapa puta EU. Ovaj dokument je definisao 18 klјučnih uslova koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi se pristupilo izradi Studije izvodlјivosti za početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). 
Uvedene autonomne trgovinske mjere (ATM), kojima je i proizvodima iz BiH olakšan pristup unutrašnjem tržištu EU asimetričnom liberalizacijom trgovine (ukidanje carina i kvota na izvoz proizvoda u EU).
1999.
Juni -  Pokrenute aktivnosti Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu, kojem je strateški cilј stabilizacija u jugoistočnoj Evropi putem približavanja zemalјa regije evroatlanskim integracijama, te jačanje regionalne saradnje. U Sarajevu je u julu 1999. godine održan Samit šefova zemalјa i vlada Evrope, Kanade, Japana i SAD-a, na kojem je podržano i ozvaničeno osnivanje Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu.
Maj -  Počinje Proces stabilizacije i pridruživanja (PSP). Proces stabilizacije i pridruživanja nudi jasnu mogućnost integracije za Bosnu i Hercegovinu, kao i ostalih  zemalјa regije Zapadnog Balkana u EU.
1998.
Uspostavlјena EU/BiH Konsultativna radna grupa (CTF) koja obezbjeđuje tehničku i stručnu pomoć u području administracije, regulatornog okvira i politike.
1997.
Vijeće ministara Evropske unije postavlja političke i ekonomske uslove za razvoj bilateralnih odnosa. Bosni i Hercegovini se pruža mogućnost korištenja autonomnih trgovinskih povlastica.