Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
VizeNa ovome mjestu možete dobiti informacije o
viznom režimu za građane BiH,
kao i za strance koji putuju u Bosnu i Hercegovinu

Državljani BiH za putovanje u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma pored biometrijskog pasoša trebaju posjedovati novac u iznosu 35-70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjest.
Državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje 3 mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Izaberite državu iz izbornika za brzi pristup informacijama.

IZABERITE DRŽAVU
5.2.2010 11:47
RUSKA Federacija

RUSKA Federacija

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Moskvi, Rusija.

Počev od 20.10.2013. godine na snazi je primjena odredaba Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih putovanja državljana Bosne i Hercegovine i državljana Ruske Federacije. U skladu sa navedenim sporazumom državljani države jedne Strane ulaze, izlaze i borave na teritoriji države druge Strane bez viza, na osnovu važećih dokumenata, pod uslovom da njihov ukupni boravak na teritoriji te države ne prelazi 30 (trideset) dana u okviru svakih 60 (šezdeset) dana, počev od dana prvog ulaska.

Iznimno, državljani države jedne Strane, nosioci diplomatskih i službenih putnih isprava ulaze, izlaze i borave na teritoriji države druge Strane bez vize, pod uslovom da ukupna dužina njihovog neprekidnog boravka na teritoriji te države nije duža od 90 (devedeset) dana.

Državljani države jedne Strane, koji imaju izdato odobrenje privremenog ili stalnog boravka na teritoriji države druge Strane, ulaze, izlaze i borave na teritoriji države te druge Strane bez viza, a na osnovu važećih dokumenata i dozvole za privremeni ili stalni boravak.

Ulazak državljana države jedne Strane na teritoriju države druge Strane u cilju zapošljavanja, školovanja, kao i u drugim sličnim slučajevima, ostvaruje se izdavanjem vize u skladu sa zakonodavstvom države ulaska.

Spisak važećih dokumenata za državljane Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije koji potvrđuju identitet za putovanje u državu jedne od Strana:
- diplomatska putna isprava
- službena putna isprava
- obična putna isprava
- pomorska knjižica (lična karta pomorca) uz posjedovanje brodskog dokumenta ili izvoda iz njega
- putni list (putna isprava) isključivo za povratak u matičnu državu.

Malodobni državljani države jedne Strane ulaze, izlaze i borave na teritoriji države druge Strane u skladu sa važećim putnim ispravama (dokumentima) tih građana, ili važećih dokumenata njihovih roditelja, pod uslovom da su malodobni građani upisani u ta važeća dokumenta, i ako putuju zajedno sa roditeljima, pod uslovom da je mogućnost upisa takvih podataka u skladu sa domaćim zakonodavstvom.