Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Zastava, grb i himna
ZAKON O ZASTAVI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se oblik i izgled zastave Bosne i Hercegovine, kao i njeno isticanje na nivou države Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Zastavom Bosne i Hercegovine predstavlja se Bosna i Hercegovina i zastava se ističe kao simbol Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Zastava Bosne i Hercegovine je plave boje. Desno od centra nalazi se trougao žute boje. Paralelno lijevoj strani trougla, od gornjeg ruba zastave do donjeg ruba, proteze se red bijelih petokrakih zvijezda. Zastava je pravougaonog oblika. Odnos izmedu dužine i širine zastave je 1:2.

Član 4.

Mjere i tehničke specifikacije u vezi sa likovno grafičkim rješenjem i dimenzijama zastave Bosne i Hercegovine koje se nalaze u prilogu ovog zakona čine njegov sastavni dio.

Član 5.

Zastava Bosne i Hercegovine se zvanično istiće na nivou države Bosne i Hercegovine na slijedeći način:

  1. na svim zgradama Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeca ministara i njegova tri ministarstva, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Stalnog komiteta za vojna pitanja, Komisije za ljudska prava, Centralne banke i Stalne izborne komisije nakon njenog formiranja, kao i na bilo kojoj drugoj zgradi zajednickih institucija ili institucije kojom upravljaju zajednicke institucije ili koja je odgovorna zajednic kim institucijama;

  2. na svim zgradama diplomatskokonzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine;

  3. prilikom sluzbenog odlaska clanova Predsjedništva Bosne i Hercegovine u inostranstvo i njihovog povratka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu;

  4. na sluzbenim prevoznim sredstvima koja koriste clanovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine;

  5. prilikom svih zvanicnih medunarodnih posjeta, takmicenja i drugih skupova (politickih, naucnih, kulturnoumjetnic kih, sportskih i drugih) na kojima Bosna i Hercegovina ucestvuje ili je predstavljena;

  6. na granicnim prelazima Bosne i Hercegovine.

U svim slucajevima iz prethodnog stava, druge zastave iz Bosne i Hercegovine nece se isticati zajedno sa zastavom Bosne i Hercegovine.

Zvanicno isticanje zastave u entitetima i nezvanicna upotreba zastave regulisace se posebnim zakonom.

Član 6.

Nepoštovanje zastave Bosne i Hercegovine predstavlja kaznjivo djelo. Entiteti ce usvojiti odgovarajuce propise u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7.

Ovaj Zakon ce se objaviti u "Sluzbenom glasniku BiH" i u sluzbenim glasilima entiteta.

Srijeda, 11. februara 1998. S L U ZB E N I G L A S N I K B i H Broj 1 Strana 3.3 Na osnovu clana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavnickog doma odrzanoj 3. februara 1998. godine i na sjednici Doma naroda odrzanoj 3. februara 1998. godine, donijela je 11. februara